Home      Calendar      Directory      Disclaimer      Contact Us               
 
History
Life Members
President & Secretaries
Executive Committee
 
Supreme Court
 
50 Years of SCBA
Photo Gallery
 
Supreme Court
Articles
Others
 
Chief Justices & Judges
Former Judges
 
SCBA
Publications
 

 


LIST OF EXECUTIVE COMMITTEE

Executive Committee for the Year 1979-1980 Executive Committee for the Year 1974-1975
Executive Committee for the Year 1978-1979 Executive Committee for the Year 1973-1974
Executive Committee for the Year 1977-1978 Executive Committee for the Year 1972-1973
Executive Committee for the Year 1976-1977 Executive Committee for the Year 1971-1972
Executive Committee for the Year 1975-1976 Executive Committee for the Year 1970-1971

 

 

 

 

 EXECUTIVE COMMITTEE FOR THE YEAR 1979-1980

 

SLNO.

DESIGNATION

NAME

1

PRESIDENT :

DR. LM. SINGHVI

2

VICE-PRESIDENT :

DR. ANAND PRAKASH

3

HONY. SECRETARY :

SHIVA PUJAN SINGH

4

ASSTT. SECRETARY :

N.K. AGGARWAL

5

TREASURER :

R.A. GUPTA

6

ASSTT. TREASURER :

MS. KUSUM CHAUDHARY

7

SENIOR EX. MEMBERS :

S.B. BHASME

8

S.S. RAY

9

N.C. TALUKDAR

10

K.B. ASTHANA

11

K.S. RAMAMURTI

12

DR. V.A. SAYED MOHAMMED

13

MEMBERS EXECUTIVE :

K.B. ROHTAGI

14

HARJINDER SINGH

15

S.R. SRIVASTAVA

16

SARDAR BAHADUR SAHARYA

17

M. QAMARUDDIN

18

S.L ANEJA

19

J.M. KHANNA

20

MS. SEITA VAIDYALINGAM

21

S.K. SABARWAL

 

 


EXECUTIVE COMMITTEE FOR THE YEAR 1978-1979


SLNO.

DESIGNATION

NAME

1

PRESIDENT :

G.B. PAI

2

VICE-PRESIDENT :

HARDEV SINGH

3

HONY. SECRETARY :

B. DATTA

4

ASSTT. SECRETARY :

PRAMOD SWARUP

5

TREASURER :

BRIJ MOHAN SRIVASTAVA

6

ASSTT. TREASURER :

MS. LALITA KOHLI

7

SENIOR EX. MEMBERS :

MRS. SHYAMLA PAPPU

8

P.K. CHATTERJEE

9

ALTAF AHMAD

10

N.C. TALUKDAR

11

BRIJBANS KISHORE

12

R.N. SHARMA

13

MEMBERS EXECUTIVE :

K.B. ROHTAGI

14

KARTAR SINGH SURI

15

MRS. GYAN SUDHA MISRA

16

SAROAR BAHADUR SAHARYA

17

BISHAMBER LAL KHANNA

18
S.K. DHINGRA
19
MS. KUSUM CHAUDHARY
20
MS. NIRMALA SINGH
21

 

 


EXECUTIVE COMMITTEE FOR THE YEAR 1977-1978

 

SL. NO

DESIGNATION

NAME

1

PRESIDENT :

V.M. TARKUNDE

2

VICE-PRESIDENT ;

GOVINDA MUKHOTY

3

HONY, SECRETARY :

M.V. GOSWAMI

4

ASSTT. SECRETARY :

M. VEERAPPA

5

TREASURER :

B.M. SRIVASTAVA

6

ASSTT. TREASURER :

P.H. PAREKH

7

SENIOR EX. MEMBERS :

U.R. LALIT

8

BRIJBANS KISHORE

9

SARJOO PRASAD

10

D.V. PATEL

11

J.L. MAIN

12

G.B. PAI

13

MEMBERS EXECUTIVE :

MRS. SHEIL SETHI

14

R.K. BHATT

15

N.H. HINGORANI

16

AMBRISH KUMAR

17

MS. MAYA RAO

18

A.N. KARKHANIS

19

BISHAMBER LAL KHANNA

20

HARDEV SINGH

21

B.B. SINHA

 


EXECUTIVE COMMITTEE FOR THE YEAR 1976-1977

SLNO.

DESIGNATION

NAME

1

PRESIDENT :

C.K. DAPHTARY

2

VICE-PRESIDENT :

GOVINDA MUKHOTY

3

HONY. SECRETARY .

B.R. AGARWALA

4

ASSTT. SECRETARY :

M. VEERAPPA

5

TREASURER :

R.B. DATAR

6

ASSTT. TREASURER :

R.A. GUPTA

7

SENIOR EX. MEMBERS :

DR. ANAND PRAKASH

8

S.N. ANDLEY

9

D. MUKHERJEE

10

D.V. PATEL

11

R.P. BHATT

12

R.N. SHARMA

13

MEMBERS EXECUTIVE :

H.K. PURI

14

E.C. AGARWALA

15

N.M. GHATATE

16

S.B. SAMARYA

17
M.V. GOSWAMI
18
MS. SUMITRA CHAKRAVORTY
19
JANARDHAN SHARMA
20
K.C. DUA
21
MS. UMA MEHTA

 


EXECUTIVE COMMITTEE FOR THE YEAR 1975-1976
Election Held on 11.04.1975

 

SL.NO.

DESIGNATION

NAME

1

PRESIDENT :

A.K. SEN

2

VICE-PRESIDENT :

G.B. PAI

3

HONY. SECRETARY :

O.C. MATHUR

4

ASSTT. SECRETARY :

ANIL KUMAR GUPTA

5

TREASURER :

R.B. DATAR

6

ASSTT. TREASURER :

7

SENIOR EX. MEMBERS :

V.M. TARKUNDE

8

GOVINDA MUKHOTI

9

J.P. GOYAL

10

SARJOO PRASAD

11

R.N. SHARMA

12

13

MEMBERS EXECUTIVE :

MRS. URMILA KAPOOR

14

MRS. SUNANDA BHANDARE

15

G.L. SANGHI

16

G.L. MUKHOTI

17

SARDAR BAHADUR SAHARYA

18

G.S. CHATTERJEE

19

R.K. MAHESHWARI

20

M.N. SHROFF

21

N.N. SHARMA


EXECUTIVE COMMITTEE FOR THE YEAR 1974-1975
Election Held on 05.04.1974

SL.NO.

DESIGNATION

NAME

1

PRESIDENT :

A.K. SEN

2

VICE-PRESIDENT :

V.M. TARKUNDE

3

HONY. SECRETARY :

RAMESHWAR NATH

4

ASSTT. SECRETARY :

DR. N.M. GHATTE

5

TREASURER :

JANARDAN SHARMA

6

ASSTT. TREASURER :

S.K. DHINGRA

7

SENIOR EX. MEMBERS :

SARJOO PRASAD

8

M.N. PHADKE

9

GOPi NATH DIKSHIT

10

M. NATESHAN

11

DENIAL LATIFI

12

PURSHOTTAM CHATTERJEE

13

MEMBERS EXECUTIVE :

R.K. MAHESHWARI

14

M.V. GOSWAMI

15

G.L. SANGHI

16

MS. LILY THOMAS
17
N.N. SHARMA
18
M. VEERAPPA
19
K.C. DUA
20
R.N. SACHTEY
21
C.L. SAREEN


EXECUTIVE COMMITTEE FOR THE YEAR 1973-1974
Election Held on 06.04.1973

 

SLNO.

DESIGNATION

NAME

1

PRESIDENT :

C.K. DAPHTARY

2

VICE-PRESIDENT :

DR. L.M. SINGHVI

3

HONY. SECRETARY :

RAMESHWAR NATH

4

ASSTT. SECRETARY :

S.K. MEHTA

5

TREASURER :

S.B. WAD

6

ASSTT. TREASURER :

B.D. SHARMA

7

SENIOR EX. MEMBERS :

G.B. PAI

8

M.N. PHADKE

9

D.P. UNIYAL

10

M. NATESHAN

11

R.N. SHARMA

12

DENIAL LATIFI

13

MEMBERS EXECUTIVE :

JANARDAN SHARMA

14

B.P. SINGH

15

R.B. DATAR

16

S.L. CHHIBBER

17

V.C. PARASHAR

18

BALAK RAM DEWAN

19

R.A. GUPTA

20

O.C. MATHUR

21

MS. KAUSHALANI YOUGINDER


EXECUTIVE COMMITTEE FOR THE YEAR 1972-1973
Election Held on 07.04.1972

SLNO.

DESIGNATION

NAME

1

PRESIDENT :

M.C. CHAGLA

2

VICE-PRESIDENT

DR. L.M. SINGHVI

3

HONY. SECRETARY :

B.P. MAHESHWARI

4

ASSTT. SECRETARY :

O.P. SHARMA

5

TREASURER :

S.B. WAD

6

ASSTT. TREASURER :

B.D. SHARMA

7

SENIOR EX. MEMBERS :

DR. W.S. BARLINGAY

8

V.S. DESAI

9

D.P. UNIYAL

10

BRIJBANS KISHORE

11

V.M. TARKUNDE

12

R.N. SHARMA

13

MEMBERS EXECUTIVE :

MS. UMA MEHTA

14

G.L. SANGHI

15

N.K. AGGARWAL

16

ANIL KUMAR GUPTA

17
SANTOK SINGH
18
MS. BHUVANESH KUMARI
19
B.R. AGARWALLA
20
O.P. GUPTA
21
R.K. BHATT


EXECUTIVE COMMITTEE FOR THE YEAR 1971-1972
Election Held on 26.03.1971

SL.NO.

DESIGNATION

NAME

1

PRESIDENT :

M.C. CHAGLA

2

VICE-PRESIDENT :

DEBABRATA MOOKERJEE

3

HONY. SECRETARY :

B.P. MAHESHWARI

4

ASSTT. SECRETARY :

OM PRAKASH SHARMA

5

TREASURER :

S.C. MANCHANDA

6

ASSTT. TREASURER :

S.K. BAGGA

7

SENIOR EX. MEMBERS :

DR. W.S. BARLINGAY

8

M. NATESAN

9

D.V. PATEL

10

V.S. DESAI

11

BRIJBANS KISHORE

12

S.T. DESAI

13

MEMBERS EXECUTIVE :

R.N. SACHTHEY

14

N.K. AGGARWAL

15

S.K. GAMBHIR

16

MRS. URMILA SIRUR

17

MS. UMA MEHTA

18

B.R. AGARWAL

19

B.P. SINGH

20

VIRENDRA VERMA

21

R.K. BHATT


EXECUTIVE COMMITTEE FOR THE YEAR 1970-1971
Election Held on 18.03.1970

SL.NO.

DESIGNATION

NAME

1

PRESIDENT :

C.K. DAPHTARY

2

VICE-PRESIDENT :

A.S.R. CHARI

3

HONY. SECRETARY :

HARDEV SINGH

4

ASSTT. SECRETARY :

B. DATTA

5

TREASURER :

S.C. MANCHANDA

6

ASSTT. TREASURER :

B. PARTHASARTHI

7

SENIOR EX. MEMBERS :

D.V. PATEL

8

SARJOO PRASAD

9

K.L. GOSAIN

10

S.T. DESAI

11

N.C. CHATTERJI

12

DEBABRATA MOOKERJEE

13

MEMBERS EXECUTIVE :

SARDAR BAHADUR SAHARYA

14

O.C. MATHUR

15

R.N. SACHTHEY

16

MRS. URMILAKAPUR

17

S.K. GAMBHIR

18
E.C. AGARWALA
19
G.L.SANGHI
20
S.K. BAGGA
21
J.C. TALWAR

 


This site is brought to you by LexSite.com
as part of the LexSite Affiliate Network